A-net กับ สิทธิและหน้าที่

posted on 17 Feb 2009 10:58 by pudalay7000

จนถึงขณะนี้ สกอ.คืนสิทธิ์การสมัครสอบแล้ว 2 คน รอการตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐาน 4 คน  ตามหาตัวไม่พบอีก 2 คน และ 6 คนที่รับเรื่องร้องเรียนเอาไว้ถูกตัดสิทธิ์ เพราะชำระเงินเกินกำหนดเวลา(ข่าวสดออนไลน์ 17ก.พ.52)

สิทธิก่อให้เกิดหน้าที่

ธรรมชาติแห่งสิทธิมีลักษณะสำคัญ เช่น สิทธิมีหน้าที่ควบคู่เสมอ เจ้าของสิทธิมีหน้าที่ต่อตนเองด้วย  ใช้สิทธิโดยสุจริต และระมัดระวังกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น

สิทธิพลเมือง สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการศึกษาต่อ ฯลฯ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจะได้รับความคุ้มครองเมื่อ..เจ้าของสิทธินั้นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารวางไว้ เรียกง่ายๆว่าเจ้าของสิทธิมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์เพื่อยืนยันและรักษาสิทธิของตนเอง

สิทธิในการเลือกตั้ง การอ้างว่า่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ตรวจสอบก่อนว่ารายชื่อตกหล่น? ไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งอื่น หรือ ไปใช้สิทธิก่อนเวลา หรือหลังเวลา อย่างนี้ถือว่ากระทำมิได้ เพราะสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

หรือไปสมัครสอบเป็นผู้พากษาก่อนก่อนเวลา หลังเวลา หรือจ่ายเงินภายหลังจากสอบเสร็จแล้ว ก็คงกระทำมิได้ เพราะต้องทำไปตามกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้ ผู้มีสิทธิทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้น เพื่อรักษาสิทธิของตนเองเอาไว้...ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิทธิแบบไม่มีเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ 

เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 2089/2532เรื่อง ฟ้องคดีแทนโจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ อ.ฟ้องคดีแทน โดยปิดอากร แสตมป์ครบถ้วนแต่ไม่ได้ ขีดฆ่า ย่อมถือว่ายังไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 118 จะใช้หนังสือ มอบอำนาจดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน ฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ อ.ฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ได้(http://www.rd.go.th/publish/17533.0.html) นั่นคือ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธินั้นเอาไว้

จากกรณีคำพิพากษาฎีกาดังกล่าว แม้ติดอากรแสตมป์แล้ว แต่ลืมขีดฆ่า หรือไม่ขีดฆ่า ก็ใช้หนังสือนั้นเป็นพยานหลักฐานไม่ได้...ขนาดนั้นเลย 

ฯลฯ

การอ้างว่า มีนักเรียนจำนวน 20,000 กว่าคน ที่ถูกตัดสิทธิ์ จึงเป็นการอ้างเพื่อประโยชน์แห่งตน? ในการทำให้เป็นข่าว? และกดดัน สกอ.? ถือว่าเป็นการให้ข่าวที่ขาดความรับผิดชอบ และมีเจตนาเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิ โดยไม่สุจริตหรือไม่?

เช่น การให้สัมภาษณ์ของ น.ส.รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ส.ว. กล่าวว่าสัปดาห์นี้จะ เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง สกอ., ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครองที่ถูกตัดสิทธิสอบเอ-เน็ต, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ มาร่วมหารือ ซึ่งเรื่องนี้ รมว.ศึกษาธิการใช้อำนาจแก้ไขได้ เพราะ สกอ.จะจัดสอบเอ-เน็ตในวันที่ 28 ก.พ.นี้ จึงไม่ควรให้เด็กถูกตัดสิทธิสอบเอ-เน็ต น่าจะช่วยเหลือเด็กเพราะเป็นเรื่องอนาคตทางการศึกษา สกอ.ควรเปิดโอกาสให้เด็กกว่า 2 หมื่นคนได้สมัครสอบเอ-เน็ตและคิดค่าปรับในการสมัคร เพื่อให้เป็นธรรมกับกลุ่มเด็กที่สมัครไปก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตว่า การเก็บเงินค่าสมัครของ สกอ.มีกฎหมายรองรับหรือไม่ ซึ่งจะมีการตรวจสอบต่อไป(http://www.thairath.co.th/offline.php?section=hotnews&content=122595)

การอ้างตัวเลขที่มากเกินจริงมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? และจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง? กล่าวขอโทษ? หรือว่ามีปากสักแต่ว่าพูดๆไป? 

เพราะจากข้อมูล มียอดนักเรียนที่มาร้องทุกข์ทั้งในและต่างจังหวัด  ซึ่งสกอ.เปิดรับร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 8-13 ก.พ. มีทั้งสิ้น 532 ราย แบ่งเป็นกทม. 181 ราย และต่างจังหวัด 351 ราย

และในจำนวน 532 รายนี้ สกอ.รับเรื่องไว้พิจารณา 14 คนเท่านั้น ที่เหลือถือว่าไม่ทำหน้าที่จึงทำให้เสียสิทธิของตนเอง 

ดังนั้น สกอ. ต้องยืนยันหลักการว่า ระเบียบคือประโยชน์ของสาธารณะ เพื่อการสร้างและรักษาจิตสำนึกการปกครองด้วยกฎหมายตามหลักนิติรัฐ (กรณีตกหล่น หรือมีข้อยกเว้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีได้ และรัฐต้องเยียวยาแก้ไข แต่ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาหักล้างว่ารัฐต้องยกเลิกหลักนิติรัฐ) 

สังคมไทยจะเน่าเฟะ เละตุ้มเปะ  หากปล่อยให้คนไม่รู้ คนไม่รับผิดชอบตนเองออกมาเคลื่อนไหวสร้างภาพกันแบบรายวัน  นานๆไปสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ เพราะมีแต่คนเรียกร้องสิทธิ แต่ไม่เคยทำหน้าที่ มีแต่คนอยากมีเสรีภาพแต่ไม่อยากรับผิดชอบ...วิบัติแน่แท้

Comment

Comment:

Tweet

แถม. เวลาพ่อแม่เด็กหย่าร้างกันแล้วอยากมีสิทธิเลี้ยงดูเด็ก ศาลก็จะพิจารณาว่าใครทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้ดีกว่ากัน นั่นคือจะมีสิทธิในตัวเด็กได้ก็ต่อเมื่อทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ที่สุด

#3 By pudalay on 2009-02-19 12:12

#1
ขอบคุณครับ

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิเลือกตั้ง เช่น ไปเลือกตั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปด้วย ต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฯลฯ จึงจะใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ทั้งๆที่สิทธิเลือกตั้ง เป็นสิทธิทางการเมืองโดยธรรมชาติในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย..

#2 By pudalay on 2009-02-17 22:03

เรื่องเอเน็ต คงไม่ขอแตะต้อง เพราะเป็นผู้รับข้อมูลส่วนปลาย ไม่ทราบชัดว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร ??

ที่เห็นด้วย คือ "สิทธิก่อให้เกิดหน้าที่" แต่น่าเสียใจที่คนส่วนหนึ่งต้องการเพียงสิทธิ แต่กลับผลักหน้าที่ให้พ้นตัว โดยอ้างว่า ก้าวก่ายสิทธิมนุษยชน

สิทธิที่ปราศจากหน้าที่ ก็คงไม่ต่างอะไรกับคนเมาเหล้าแล้วขับรถ ขับปาดซ้ายป่ายขวา ชนโน่นชนนี่ไปเรื่อย ถือเพียงแต่เป็นรถของตน เส้นทางของตน ตนจะขับอย่างไรก็ได้ ใครห้ามไม่ฟังเพราะละเมิดสิทธิ หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นก็ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน

ถ้าคนกลุ่มนั้นจะสำนึกเสียบ้างว่า สิทธิก่อให้เกิดหน้าที่ และหน้าที่นั้นเองที่เกื้อหนุนสิทธิให้มีพลัง เมื่อนั้น บ้านเมืองคงสงบสุขขึ้นอีกเยอะครับ

#1 By รัตนาดิศร on 2009-02-17 11:53